သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Monday, April 4, 2011

စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ေခါင္းေဆာင္ ႏႈတ္ထြက္ အာဏာရွင္စနစ္က ဆက္ရွိေနဆဲ

Myanmar dictator Than Shwe retires as Myanmar military chief
ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၎၏ အလံုးစံု ရာထူးမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး သူ၏ စိတ္ခ်ရ သူကို ရာထူးမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ကာ အရပ္သား အစိုးရအား အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။
ေခတ္သစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းေပးခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊသည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူထု အံုၾကြမႈ ျဖစ္ေပၚရန္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာကို အာရံုလႊဲရန္ ထိုသို ့လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎ကမူ အာဏာဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္မည္ ႏိုင္ငံ၏ အာဏာ သံုးရပ္ကို ၎ စိတ္ခ် ယံုၾကည္ရသူမ်ားကို ဟန္ျပ အုပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းကာ သူက ေနာက္ကြယ္မွ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.