သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Saturday, December 18, 2010

ေနျပည္ေတာ္ / ၀ါရွင္တန္

ဂ်င္၀ဘ္ ၏ ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္ ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ေနျပည္ေတာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ၏ မိသားစု ႏွင့္ အေမရိကန္ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ေျပာင္းပံု ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ား အသက္ရႈေခ်ာင္(Initial Release on 18 DEC 2010)

မူရင္း ေၾကးနန္း (၁) ၀ါရွင္တန္ ႏွင့္ စကားေျပာခ်င္ သည့္ ၾကပ္ေျပး ၿမိဳ ့သစ္

မူရင္းေၾကးနန္း (၂) လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္၀ဘ္ ၏ ၾကပ္ေျပး ခရီးစဥ္

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.