သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, December 8, 2010

ရန္ကုန္ အေမရိကန္ သံရံုး ေၾကးနန္း ေပါက္ၾကားမႈ

ေၾကးနန္း ေပါက္ၾကားမႈ အား သတင္းဌာန မ်ားမွ မေဖာ္ျပမွီ သင္က ဤေနရာမွ တိုက္ရိုက္ ေစာင့္၍ မူရင္း အတိုင္း ၾကည့္ရႈ ႏိုင္သည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.