သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, December 7, 2010

ျမန္မာ ေရတပ္ က တမီလ္ အီလမ္ မ်ား ကို ခိုလႈံ ခြင့္ေပးခဲ့ပံု

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန ့တြင္ ဇာဒက္ႀကီး ကၽြန္း ရွိ တနသၤာရီ ေရတပ္ စခန္း မွပင္လယ္ျပင္ ထဲ တြင္ စက္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ငယ္တစ္ခု ျဖင့္ ေမ်ာေနသည့္ ကုလား ေျခာက္ ဦး ကို  ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အထင္ျဖင့္ ဗိုလ္မႈး ဥာဏ္ထြန္း (ယခု ဧရာ၀တီစခန္း  သင္တန္းမႈး) ရိုက္ႏွက္ ခဲ့သည္။

ထိုကုလားမ်ားကလည္း အေသသာခံသြားမည့္ ပံုရွိၿပီး ၎တို ့မွာ ဂ်ဖနာကၽြန္းမွ စစ္ရႈံး  တမီလ္ ကုလားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို လံုး၀မေျပာပါ။ ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေန ့တြင္တပ္တြင္း သို ့ရိကၡာလာပို ့ေသာ လင္မယား က တမီလ္ ကုလား စကား နားလည္ရာမွ ထို သူမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မဟုတ္ ပဲ တမီလ္ ကုလားမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။(ထိုသို ့သိရ၍ ကုလား မ်ား က ေျဖာင့္ခ်က္ေပး ပံု ကို ေနာင္ အလွ်ဥ္း သင့္မွ ေဖာ္ျပ မည္ျဖစ္ပါသည္)
စစ္ရႈံးတမီလ္ကုလားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရေသာအခါ အဆင့္ဆင့္အေၾကာင္းၾကားမႈၿပီး ေလးရက္ခန္ ့ အၾကာ (ဇြန္ ၂၇ ) ရက္ေန ့တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဥာဏ္ထြန္း ဆီမွ တယ္လီဖုန္း အမိန္ ့ျဖင့္ ေကာင္းမြန္ စြာ ႏွင့္ လံုၿခံဳစြာ ထားရွိရန္ ၎ တို ့အား အရပ္မ်က္ႏွာ ႏွင့္ အနီးဆံုး   ၿမိဳ ့မ်ား မေျပာ ရန္ တိုက္ရိုက္အမိန္႔ေပးၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ အမွတ္ ၅၈ ေရတပ္စခန္းမွေန၍ ဆယ္ရက္ ခန္႔ အၾကာ တြင္ ၅၇ ေရတပ္ ေလ့က်င့္ေရး စခန္းသစ္ တို ့တပ္မေတာ္ ေရယာဥ္ ျဖင့္ပင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးခဲ့ ပါသည္။

ထိုသို ့ေျပာင္းေရႊ ့ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ ၾကည္းတပ္ ဗိုလ္မႈး ႏွစ္ဦး ပါ၀င္ ပါ သည္။

ေနာက္တြင္သိရသည္မွာ ထို တမီလ္ကုလားစစ္သားေျခာက္ဦးမွာ ေမာရ၀တီ ေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)၊ ဓည၀တီ ေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္(စစ္ေတြ)  မွ တစ္ဆင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို ့ေရတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေရာက္ရွိ ခ်ိန္ တြင္ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္ ဟု သိရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို ့၅၇ ႏွင့္ ၅၈ မွ ထိုကုလား ေျခာက္ဦး ကို အရွင္လတ္လတ္ ေတြ ့လိုက္ရေသာ္လည္းထို စစ္ရႈံး တမီလ္ ကုလား စစ္သား ေျခာက္ဦးမွာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံေရာက္ မေရာက္ ၊ ေသမေသ ၊ရွင္မရွင္ကို မသိရပါ။ ေသခ်ာ သည္က စခန္းမႈး ေျပာသည္မွာ သီရိ လကၤာေတာ့ ျပန္မပုိ ့ဘူး ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.