သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, September 7, 2011

စက္သံုး ဆီ နဲ ့ စမတ္ ကဒ္ အရႈပ္ေတာ္ပံု

ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာသည့္အတြက္ ယခုအခါ စက္သံုးဆီ(ဒီဇယ္ႏွင့္ 92ရြန္)မ်ားကို ျပည္ပမွတင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳကာ စက္သံုးဆီဆီဆိုင္မ်ားကိုလဲ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႕ လႊဲေျပာင္းလိုက္သည္မွာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။ သိုေသာ္လည္း ဓါတ္ဆီမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာခ်က္လုပ္သည့္အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အကန္႕အသတ္ျဖင့္သာ ၀ယ္ယူျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေနၾကရသည္မွာလဲ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မွီေအာင္မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပမွ 92ရြန္(အဆင့္ျမင့္ဓါတ္ဆီ)ႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ေရာင္းခ်ေနၾကရပါသည္။ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား မမွ်တေသာေၾကာင့္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ေပၚေပါက္ကာ ဓါတ္ဆီတစ္ဂါလန္လွ်င္ ႏွစ္ဆေပးကာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရပါသည္။
အမွန္တစ္ကယ္သံုးစြဲေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ အလြန္တရာပင္နစ္နာဆံုးရႈံးေနရပါသည္။ UMFCCI (ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႕ျဖဴးေရးအသင္း)၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဦး၀င္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္အရ ေျပာင္းလဲလာေသာ မူ၀ါဒအေပၚ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ၄င္းသည္ ၀န္ႀကီးရံုးကို ဖိအားေပးကာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးရံုးမ်ား၏ အာဏာျဖင့္ ဓါတ္ဆီေလာကကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ဖို႕ ႀကံစည္ေနပါသည္။ ပထမဆံုးေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ေဒါက္တာ၀င္္းျမင့္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားမွ ေရးဆြဲေသာ စက္သံုးဆီဆိုင္ရာေဆာ့၀ဲကိုမသံုး ပဲ သူထိန္းခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ကုလားလူမ်ိဳးပိုင္ ဟာဂ်ီဦးေဇာ္မင္းေအး၏ အင္ဖိုဆစ္(infosys)ကိုလႊဲအပ္ကာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္သည္ စမတ္ကဒ္စနစ္ကို အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းကာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဆီထုတ္စာအုပ္မ်ားကိုျပည္လည္ေပးအပ္ေစကာ စမတ္ကဒ္မ်ားကို မျဖစ္မေန(1500)က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူၿပီး အသံုးျပဳေစမည္။ယင္းကဒ္မ်ားကို ကုလားလူမ်ိဳးကုမၸဏီမ်ားကသာ ေရာင္းခ်ျဖန္႕ျဖဴးကာ ကုလားတစ္မ်ိဳးလံုး ေကာင္းစားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူမသိရွိေပ။ အင္ဖိုဆစ္ကုမၸဏီက အျပင္က ဆီေမွာင္ခို ကုလားေတြကို စမတ္ကဒ္ေတြထုတ္ေရာင္းမွာျဖစ္ကာ ျမန္မာလူမ်ိဳးျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆီ၀ယ္ခ်င္ အျပင္ေမွာင္ခုိကုလားေတြဆီကသာ ၀ယ္ယူရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။အေၾကာင္းရင္းက ကုလားေတြကို သူထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ ဆီဆိုင္အားလံုးတြင္ စီစီတီဗီြကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးစားလာမႈမွာ အလြန္ပင္အရုပ္ဆိုးအၾကည္းတန္လွပါသည္။စီစီတီဗြီတင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမွာ ကုလားလူမ်ိဳးပိုင္ ဦးဟန္တင္(09-510-9418၊095010174၊0973036174)ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာအစည္းေ၀းမ်ားကို က်င္းပရာတြင္လည္း ၄င္းေျပာသမွ်ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ က်င္းပကာ အစည္းေ၀းတြင္ သူလိုခ်င္ေသာ အခ်က္မ်ားေျပာကာ ေခါင္းညိမ့္လက္ညိဳးေထာင္လုပ္ခိုင္းေစတတ္သည္။ ေဆာ့၀ဲတြင္သာမက စမတ္ကဒ္ အျခားစက္သံုးဆီဆိုင္ရာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သူထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ကုလားလူမ်ိဳးမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဓါတ္ဆီႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္လညး္ သ႔ူကုမၸဏီပိုင္၀န္ထမ္းတစ္ဦးကိုသာ စီမံလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေစသည္။ ယခင္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးလက္ထပ္တြင္ ဓါတ္ဆီစာအုပ္ထုတ္ေပးျခင္းကိစၥကို ၀န္ထမ္း(300)ခန္႕၊ေကာင္တာ(10)ခုခန္႕ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရပါသည္။ ယခုအခါ ၀န္ထမ္းဆယ္ဂဏန္းခန္႕၊ေကာင္တာ(1)ခုျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္အတြက္ ဆီစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရသည့္ ျပည္သူလူထုမွာ ေန႕စဥ္ လူဦးေရ(500)ေက်ာ္ခန္႕ရွိၿပီး ၀န္ထမ္းဦးေရအနညး္ငယ္ျဖင့္ ဆီကိစၥရပ္မ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႕ျဖဴးေရးအတြင္းေရးမွဴးဦး၀င္းျမင့္ပိုင္ ျမတ္ေမတၱာမြန္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဓါတ္ဆီေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္လိုျခင္းမွာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနပါသည္။ လက္၀ါးႀကီးအုပ္လိုျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၄င္းအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးအေနႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လို႕ပိုထြက္လာေသာ ဓါတ္ဆီမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားအား တင္ျပၿပီး နယ္ဘက္သူ႕ပိုင္ဆိုင္မ်ားသို႕ သူနာမည္လႊဲဖြင့္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ျဖန္႕ျဖဴးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ နယ္ဘက္မွ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားကို လည္ပတ္ဖို႕ကို အၾကာင္းျပမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႕ျဖဳးေရးအသင္း၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ လံုေလာက္ေအာင္တင္သြင္းျခင္းမရွိပါပဲ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ သယံဇာတကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ဖို႕ႀကိဳးစားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ဓါတ္ဆီႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ကားမွန္သမွ်ဟာလညး္ အခ်ိန္ႀကံ႕ၾကာမႈ၊စက္သံုးဆီအသင္းရံုးမွမမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္မႈတို႕ေၾကာင့္ ရံုးေရွ႕တြင္ လူအမ်ားစုၿပံဳလာၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ဆူပူမႈမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာမည္ကိုေတာင္စိုးရိမ္ရပါသည္။ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာလဲ ဆီကိစၥကစတည္ျဖစ္ပြားသြားခဲ့တာလဲ တစ္မ်ိဳးသားလံုး အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ယခုတစ္ေခါက္တြင္လည္း စက္သံုးဆီ(ဓါတ္ဆီ)ကို ျပည္သူေတြကိုလံုေလာက္ေအာင္ မေပးႏိုင္သည့္အျပင္ သူတို႕တစ္မ်ိဳးလံုးေကာင္းစားေရးႏွင့္ သူတို႕လက္ေအာက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ကုလားတစ္မ်ိဳးလံုး ေကာင္းစားေရးကိုသာ လုပ္သလိုျဖစ္ေနပါသည္။ ၀န္ႀကီးရံုးအေနျဖင့္ ဆီတန္းစီေနသည့္ ကားတန္းႀကီးမ်ား ပေပ်ာက္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ခုတံုးလုပ္ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံစက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႕ျဖဴးေရးအသင္းကို ၾကားခံထားကာ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ပိုင္ ျမတ္ေမတၱာမြန္ကုမၸဏီေကာင္းစားေရးကိုသာ ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ဆီဆိုင္မ်ားကိုသာ ေဆာ့၀ဲတပ္ဆင္ၿပီး အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတို႕တြင္ ယင္းစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲဆိုင္ကယ္မ်ား၊ယႏၱားရားမ်ားႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ားကို လ်စ္လွ်ဴရႈထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ျပည္သူလူထုမွ ေပးပို႕ေသာ တုိင္စာမ်ားတြင္လည္း ျမတ္ေမတၱာမြန္ဆီဆိုင္မေကာင္းေၾကာင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာတိုင္စာမ်ားကိုလည္း ၀န္ႀကီးရံုးသို႕ေပးပို႕ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးလက္ထပ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမအလိုက္ ဆီထုတ္ယူမႈ(သို႕) ယခုလက္ရွိဆီစာအုပ္ျဖင့္ ဆီထုတ္ယူမႈကိုသာ လုိလားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပုဂၢလိက လႊဲေျပာင္းမွ ျပည္သူမ်ား အခက္ခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္မွာ မ်က္ျမင္အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ မေက်နပ္သည့္ ျပည္သူလူထုမွာ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးရံုးနံေဘးရွိ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတြင္ တစ္ေန႕တစ္ျခားအစုအေ၀းျဖင့္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မသမာေသြးထိုးသူမ်ားေၾကာင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္္။ 
(စကားခ်ပ္- ကၽြန္ေတာ္သည္ လိုအပ္သာ အခ်က္လက္မ်ားသာ ေရးသြင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္ စာမစီတတ္ေသာေၾကာင့္ အစီစဥ္မက်ျဖစ္ေနမႈတို႕ကို သင့္ေတာ္သလို တည္းျဖတ္ကာ လူႀကီးမင္းတို႕၏ ဘက္မွ ျပည္သူေတြရဲ႕မေက်နပ္သံကို မွ်ေ၀ေပးပါခင္ဗ်ာ.)....
(ျမန္မာျပည္သား)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.