သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Monday, April 4, 2011

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ န ျပင္ဦးလြင္ကိုေရႊ ့

ေနျပည္ေတာ္ ကာကြယ္ ေရး ၀န္ႀကီး ဌာ န ၏ ဌာန အခ်ိဳ ့မွာ မႏၱေလး တိုင္း ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ ့ နယ္ ရတနာပံု တယ္လီ ပံု အနီး ရွိ အသစ္ ေဆာက္ လုပ္ ထားသည့္ ရတနာ ပံု ၿမိဳ ့သစ္ သို ့ စတင္ ေျပာင္း ေရႊ ့ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စခန္းမႈး ရံုး ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဌာန ၊ ဗဟိုကြပ္ ကဲမႈ ရံုး၊ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ ေရး ရံုး ႏွင့္ ေငြစာရင္း ရံုး တို ့သည္ ေျပာင္း ေရႊ ့ရမည္ ျဖစ္သည္။
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမင္း ျဖစ္ျပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္ ့ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အသစ္ အျဖစခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္ စတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေနာက္ ေျပာင္းေရႊ ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီဌာန ကြန္ပ်ဴတာဌာန မွ အရာရွိအမ်ားစုမွာ ရုရွားႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ရတနာပံုတယ္လီပို ့တြင္ ရုရွားႏိုင္ငံမွ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ CBOSS ကုမၸဏီ က တာ၀န္ ယူ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားအပါအ၀င္ လူတစ္ ေထာင္ ေက်ာ္ ရတနာပုံၿမိဳ႔သစ္သို ့ေျပာင္းေရႊ ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းေရႊ ့ျခင္းခံရသူမ်ား မွာ CBOSS ကုမၸဏီမွ ပို ့ခ်မည့္ ISP နည္းပညာသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစႏွင့္စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမႈးရံုးလည္း ေျပာင္းေရႊ ့မႈတြင္ ပါ၀င္သည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.