သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, March 16, 2011

ဖီဖာ အာဏာ ရွင္ ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ ေတြ ့ဆံုျခင္း

ဖီဖာ ဥကၠဌ ဆပ္ ဘာတၱလာသည္ ကမာၻေပၚ တြင္ လာဘ္စား သူမ်ား စာရင္း၌ ႏွစ္စဥ္ အၿမဲလိုလို ထိပ္ကပါေနသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး FIFA အဖ႔ြဲ သည္ မရိုးမသားႏွင့္အက်င့္ ပ်က္မႈမ်ားတြင္
ထိပ္ဆံုးကပါေသာ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ဖီဖာ ၏ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ား
ဖီဖာအာဏာရွင္ 
Privacy Pay For Fifa Excutive Committee

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.