သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, March 16, 2011

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ စပါး သံုးလစာ သာ ရွိေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းတြင္ သံုးရက္ဆက္တိုက္ မိုးရြာသြန္းေသာေၾကာင့္ စပါး ႏွင့္ ပဲေျပာင္း ႏွမ္းခင္းမ်ား ပ်က္စီးကာ ယမန္ႏွစ္က မိုးဆက္တိုက္ ရြာသြန္း ေရႀကီးၿပီး မုန္တိုင္း၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စပါးအထြက္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ ျမန္မ၀ီကီလိခ္သို႔ ေပးစာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စပါး သိုေလွာင္ထားမႈမွာ ေနာက္ႏွစ္ ဆန္သစ္ေပၚခ်ိန္ထိ မမွီဘဲ အနည္းဆံုး သံုးလႏွင့္ ေလးလစာ အတြင္းသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေရးသားေပးပို ့ထားသည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.