သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, December 14, 2010

လက္ခံရရွိထားမႈ ၊ ထပ္မံေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ အသိေပးခ်က္

ျမန္မာ ၀ီကီလိခ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ ့ရွိ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္လက္နက္ ပစၥည္း တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္မႈ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၊ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ ယူေရး စီမံခန္ ့ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန ၊ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း စက္ရံု ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တို ့မွ ေပးပို ့ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ သတင္းေပးပို ့မႈ၄၀ ေက်ာ္ကို ရရွိထားသည္။ ယခု ရရွိထားသည့္ သတင္းေပးပို ့မႈ မ်ား ကို စီစစ္၍ အေရးႀကီး အခ်က္ အလက္မ်ား ကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.