သီးျခား စာမ်က္ႏွာ

Wednesday, September 7, 2011

သခင္ ဗတင္ သားမက္ ၀ါရွင္တန္ ေရာက္ ၀ဏၰေမာင္လြင္

ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ သူ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္
ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့ သည္။ 

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန ့တြင္ မြန္ ျပည္ နယ္ သထံု ၿမိဳ ့ ဥ္ ေမြးဖြား ခဲ့ သည္။
ဖခင္ မွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ မွာ ဗိုလ္မႈး တစ္ဦး ေနာက္ ပိုင္း တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန သို ့
ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ သည္။   (Batch 16, BC No. 13031)
၁၉၇၀ တြင္ ရန္ကုန္ စက္မႈ တကၠသိုလ္ ဥ္ ပညာသင္ယူ ခဲ့ ၿပီး ေနာက္ စစ္တကၠသိုလ္ အရည္အခ်င္း
စစ္ စာ ေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ သည္။
တို ့ အဗာ အစည္း အရံုး ၀င္ ႏွင့္ ရခိုင္ ကြန္ျမဴ နစ္ ေခါင္းေဆာင္ သခင္ဗတင္ ၏ သမီး ျဖစ္သူ
ေဒၚလင္းလင္းတင္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ ျပဳ ၿပီး သား သမီး သံုး ဦး ထြန္းကား ခဲ့ သည္။

၀ဏၰေမာင္လြင္ ၏ အဂၤလိပ္ စာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေၾကာင့္ DSA မွ ဘြဲ ့ရရွိၿပီး အရာ ရွိငယ္ ဘ၀ ျဖင့္
ရွမ္းျပည္ တြင္ ေခတၱတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၿပီး ေနာက္ ေမၿမိဳ ့ စစ္တကၠသိုလ္ တြင္အဂၤလိပ္ စာ
ျပ ဆရာ အျဖစ္ ျပန္လည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ သည္။ 

ေနာက္ပိုင္း တြင္ သထံု၊ေကာ့ကရိတ္၊ ေလွာ္ကား ရွိ တပ္ ရင္း တပ္ ဖြဲ ့မ်ား တြင္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ ၿပီး ေနာက္ ႏိုင္ငံ ျခား ေရး ဌာန သို ့ ကူးေျပာင္း ကာ ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ
၇ ရက္ေန ့တြင္ အစၥေရး သံ အမတ္ ႀကီး အျဖစ္တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ သည္။

 GOB FM Family Tree 
(SBU) Wunna Maung Lwin's wife is Daw Lin Lin Tin, who is 
the youngest daughter of Thakhin Ba Tin, a member of the 
independence movement, Dobamar Asiayone, and an active 
Rakhine leftist politician in his day.  His 1st child, a 
daughter, is Dr. Tin Thisar Lwin who is currently doing her 
internship as a civil surgeon in Rangoon.  His 2nd child, a 
daughter, is Lin Mar Law Lwin and is currently studying 
computer science.  His 3rd child, a son, is Lin Min Aung Lwin 
and is currently enrolled in the Aeronautical Institute at 
Meiktila. 
Martinez 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.